Vyhodnotenie spolupráce so súdmi a prokuratúrami

Dňa 14. februára 2018 sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina konalo zasadnutie kolégia riaditeľa ústavu Žilina, kde bol za účasti zástupcov súdov a prokuratúr v územnej pôsobnosti Žilinského kraja prerokovaný jeden z bodov programu februárového zasadnutia kolégia riaditeľa ústavu, a to Vyhodnotenie spolupráce so súdmi a prokuratúrami za rok 2017. Medzi pozvanými hosťami boli aj riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany plk. PhDr. Michal Hrnčiar a riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok plk. Mgr. Daniel Ševc, a to v nadväznosti na odčlenenie justičnej stráže s miestom výkonu služby v Námestove, Dolnom Kubíne, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši a Martine z pôsobnosti Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Žilina a ich následného pričlenenia do pôsobnosti ústavov Sučany a Ružomberok s účinnosťou od 1. januára 2018. Účastníkov privítal a zasadnutie otvoril riaditeľ ústavu plk. PaedDr. Pavol Kuba.

Predmetom stretnutia bolo okrem oboznámenia sa s hodnotiacou správou zástupcom vedúceho oddelenia ochrany ústavu npor. Ing. Mariánom Bujným aj prezentovanie obojstranných požiadaviek, najmä personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia súdov a prokuratúr pre potreby eskortnej činnosti a činnosti justičnej stráže. Vzájomná spolupráca a komunikácia bola hodnotená ako bezproblémová, k spokojnosti oboch strán. Odstraňovanie prípadných nedostatkov a realizácia vznesených požiadaviek sa uskutočňujú priebežne, veľakrát v závislosti od finančných možností.

Po skončení predmetného bodu programu pokračovali členovia kolégia riaditeľa ústavu prerokovaním ďalších programových bodov plánovaného februárového zasadnutia.


Fotogaléria