Slávnostné pripínanie stužiek a odovzdanie vysvedčení v ústave Dubnica nad Váhom

Dňa 31. januára 2018 sa v ÚVTOS Dubnica nad Váhom uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výpisov prospechu odsúdených – študentov za prvý polrok školského roku 2017/2018 odsúdeným študujúcim v SOŠ Dubnica nad Váhom a SOŠ Pruské. Celkovo si ich prevzalo 25 odsúdených v štyroch učebných odboroch a v jednom študijnom odbore.

Slávnostné pripínanie zelených stužiek študentom nadstavbového štúdia v odbore podnikanie v remeslách a službách zrealizovali riaditeľka a zástupca riaditeľky SOŠ Pruské Ing. Janka Fedorová a Ing. Jozef Hudec. Zelené stužky sú symbolom nádeje a povzbudenia pred maturitami, študentom preto pani riaditeľka popriala, aby maturitnú skúšku úspešne zvládli tak dobre, ako zvládli na výbornú aj prvý polrok školského roku.


Fotogaléria