Polročné hodnotenie školských výsledkov v ústave pre mladistvých Sučany

Dňa 1. februára 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany konalo slávnostné odovzdanie výpisov klasifikácie prospechu odsúdených, ktorí využili možnosť ďalšieho vzdelávania v ústave a v školskom roku 2017/2018 navštevujú Spojenú školu Martin v odbore spracúvanie dreva. Polročné výpisy si prevzalo z prvého ročníka osem odsúdených, z toho jeden mladistvý a sedem dospelých odsúdených z minimálneho stupňa stráženia. Z druhého ročníka si prevzali výpisy piati odsúdení, z toho jeden mladistvý a štyria odsúdení dospelí. Triedny učiteľ Mgr. Ťažký vyzdvihol prácu všetkých žiakov, ale hlavne siedmich z nich, ktorí získali aj pochvaly riaditeľa školy za aktivitu a prístup v odbornom výcviku.

V rámci ďalšieho vzdelávania pre mladistvých odsúdených a dospelých sa otvoril v tomto školskom roku v spolupráci so Spojenou školou v Martine nový trojročný učebný odbor mechanik opravár – stroje a zariadenia. Počas štúdia v prvom ročníku odsúdení absolvujú zváračský kurz na CO2. Polročné výpisy si z rúk majstra odborného výcviku Bc. Tomeka prevzalo sedem odsúdených.

Pre odsúdených mladistvých, ktorí ukončili deviaty ročník špeciálnej základnej školy, ústav zabezpečuje štúdium v OU Martin v odbore obchodná prevádzka so zameraním na prípravu jedál. Prvý polrok úspešne absolvovali štyria žiaci z prvého ročníka a traja žiaci z druhého ročníka.

Odsúdení počas prvého polroka pristupovali k školským povinnostiam zodpovedne, prejavovali záujem o štúdium, o nové vedomosti, znalosti aj o odborný výcvik. Odovzdávanie výpisov sa nieslo v slávnostnej atmosfére. Povzbudením pre odsúdených do ich ďalšej práce bol aj príhovor vedúceho oddelenia výkonu trestu.

Polročné výpisy svedčia o tom, že odsúdení prijatí do týchto foriem štúdia pochopili význam a zmysel zvyšovania kvalifikácie pre ich ďalší život a dúfame, že úspešne dokončia začaté štúdium.


Fotogaléria