Príprava odsúdených na slobodu v Ružomberku

V mesiaci november 2017 bola v ÚVTOS Ružomberok ukončená sociálno-poradenská skupina zameraná na prípravu odsúdených na slobodu. Absolvovalo ju 19 odsúdených, ktorým bude v blízkej dobe končiť výkon trestu odňatia slobody. Výcvik sa realizoval v spolupráci s Konzultačným a informačným centrum EDUKOS v rámci projektu Cesta späť do spoločnosti č. D018/2017/13. Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva spravodlivosti SR na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Obsahom šiestich stretnutí boli témy Trh práce, Základné právne vedomosti, Ako zvládať riziká (predchádzanie recidíve), Finančná gramotnosť a riešenie zadlženosti. Slovenská republika bojuje s vysokou mierou recidívy, s jej príčinami a následkami. Veríme, že aj podobné aktivity môžu prispieť k desistencii a uľahčia našim klientom návrat do života po prepustení z výkonu trestu. (Termínom desistencia sa spravidla označuje dlhodobé zdržanie sa kriminálneho správania po prepustení z výkonu trestu.)


Fotogaléria