Prednáška pre odsúdených v ústave Dubnica nad Váhom

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín sa dňa 23. novembra 2017 v ÚVTOS Dubnica nad Váhom uskutočnila prednáška zameraná na tému Zamestnanosť, evidencia na úrade práce, vzdelávanie prostredníctvom ÚPSVaR (rekvalifikačné kurzy), hmotná núdza a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Tejto aktivity sa zúčastnilo 20 odsúdených. Bola určená predovšetkým odsúdeným zaradeným do výstupného oddielu a odsúdeným, ktorí v najbližších mesiacoch budú mať koniec trestu.

Pracovníčky ÚPSVaR Trenčín poskytli odsúdeným poradenstvo z oblasti zamestnanosti a sociálnych dávok, ich legislatívnej úprave a aplikácii v praxi.

V téme „Zamestnanosť“ prítomných informovali o postupe pri zaevidovaní sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, o právach a povinnostiach uchádzača o zamestnanie, o výhodách evidencie, o možnosti absolvovať rekvalifikáciu prostredníctvom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo prostredníctvom projektu REPAS, v rámci ktorého je možné individuálne preplatiť rekvalifikačný kurz, ktorý si uchádzač o zamestnanie nájde sám.

V druhej téme „Hmotná núdza“ im vysvetlili postup pri podaní si žiadosti o priznanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi. Oboznámili ich s podmienkami pre ich vznik a s potrebnými prílohami k žiadosti. Zároveň boli poučení o aktuálnej výške dávky v hmotnej núdzi a postupe pri jej odpracovaní formou aktivačných prác v rozsahu 32 hodín mesačne.

Odsúdení touto prednáškou získali potrebné praktické informácie zo sociálnej oblasti a možnostiach pomoci zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, čo im môže uľahčiť návrat do života po prepustení z výkonu trestu.


Fotogaléria