Návšteva sociálnych kurátorov z ÚPSVaR Trenčín v Dubnici nad Váhom

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín sa dňa 10. novembra 2017 v ÚVTOS Dubnica nad Váhom uskutočnila prednáška pre odsúdených zameraná na tému Sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby - pomoc sociálneho kurátora odsúdeným počas a po skončení výkonu trestu, resocializačný príspevok. Aktivita bola určená predovšetkým odsúdeným zaradeným do výstupného oddielu, odsúdeným, ktorí v najbližších mesiacoch budú mať koniec trestu a samozrejme odsúdeným, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti ÚPSVaR Trenčín, t. j. pre odsúdených s trvalým pobytom nahláseným v okr. Trenčín a v okr. Ilava.

Cieľom prednášky bolo informovať odsúdených o činnosti a pracovnej náplni sociálneho kurátora pre plnoleté fyzické osoby, oboznámiť ich o možnosti a spôsobe využitia pomoci sociálneho kurátora z príslušného ÚPSVaR podľa miesta trvalého pobytu, možnostiach pomoci počas výkonu trestu odňatia slobody a po jeho skončení.

Taktiež boli informovaní o podmienkach poskytovania resocializačného príspevku podľa § 70 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele (podmienky nároku, výška príspevku a pod.). V závere bolo odsúdeným zodpovedané na ich otázky (najčastejšie riešené prípady, ako šetrenie v rodinách, informácie o deťoch a iných príbuzných, pomoc pri doručení žiadosti na výživné, bezdomovci - pomoc pri hľadaní ubytovania po skončení VTOS a pod.).

Po prednáške sociálne kurátorky pokračovali individuálnymi pohovormi s odsúdenými, kde sa snažili byť nápomocné odsúdeným pri riešení ich rodinných, osobných problémov a v rámci kompetencií sociálnej kurately im poskytli pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie.

Touto cestou sa chceme pracovníčkam sociálnej kurately poďakovať za ich ochotu a ústretovosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Fotogaléria