Rozvíjanie pracovných zručností prostredníctvom ergoterapie u odsúdených žien

Jeseň je ročné obdobie, kedy sa príroda hrá so všetkými farbami. Keďže aj v tomto prostredí odsúdené vnímajú túto premenu a chcú mať upravené okolie, opadané jesenné lístie v rámci činností pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdených a záujmových krúžkov pravidelne zhrabúvajú. Pestrofarebné lístie odsúdené ženy využili aj pri zhotovení oddielovej nástenky, ktorá je aktuálne zameraná na jesennú tematiku. Popri hrabaní lístia odsúdené ženy zbierajú aj opadané šišky a gaštany, z ktorých potom vyrábajú pomocou špajdlí a lepidiel rôzne figúrky a predmety. V rámci jesenného upratovania nezabudli odsúdené ani na záhradku so zeleninou. Zvyšky úrody pozbierali a pripravili zem rýľovaním na zimný oddych. Postarali sa o kríky, ktoré ostrihali a z kvetín pozbierali semená. Tie po vysušení plánujú použiť na jarnú výsadbu. Vzhľadom na to, že v ústave sú zaradené aj odsúdené ženy s poruchami osobnosti a poruchami intelektu, realizovanie týchto činností si vyžaduje zvýšené nároky na trpezlivosť, ale i dodržiavanie bezpečnosti. U týchto odsúdených žien sa v procese učenia sa novým veciam a režimu osvedčila predovšetkým forma nácviku. Realizované činnosti vytvárajú priestor pre prirodzené začleňovanie sa jednotlivých žien do skupiny odsúdených, ako aj pre vlastnú participáciu na jej dianí. Aj takýmto spôsobom sa podporuje formovanie pozitívneho sebaobrazu cez sebarealizáciu pri práci a sociálneho povedomia – postupne nadobúdajú pocit, že niekam patria. S využitím prvkov ergoterapie pri realizácii týchto činností podporujeme u odsúdených žien posilňovanie autoregulačných mechanizmov, redukciu intrapsychického napätia, posilňovanie vôľových mechanizmov, osvojovanie si pracovných návykov a spoločensky prijateľného správania.


Fotogaléria