Prednáška na tému „osobný bankrot“ v ústave Ilava

"Osobný bankrot" je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. S cieľom ozrejmiť uvedenú problematiku odsúdeným sa dňa 30. októbra 2017 konala v tunajšom ústave prednáška spojená s diskusiou.

V rámci prednášky boli klientom poskytnuté informácie, v akom rozsahu centrá spolupracujú s klientmi, ktorí sa rozhodnú zbaviť sa svojich dlhov, kedy fyzická osoba spĺňa podmienky oprávnenej osoby domáhať sa zbavenia svojich dlhov, aký je rozdiel medzi oddlžením fyzických osôb konkurzom alebo splátkovým kalendárom, čo sú nedotknuté pohľadávky a iné veci súvisiace s danou témou.

Prednášku zrealizoval JUDr. Andrej Krajňák, vedúci kancelárie Centra právnej pomoci v Trenčíne, začo mu patrí veľké poďakovanie.


Fotogaléria