Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rámci finišujúcej európskej kampane zameranej na starnutie pracovnej sily, ktorá prebieha v členských krajinách Európskej únie v rokoch 2016 - 2017 s názvom „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“, vyhlásila Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pripadajúci na 43. kalendárny týždeň. V rámci tejto kampane počas celého týždňa uskutočnili osvetové prednášky z oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre odsúdených osôb vo výkone trestu odňatia slobody zaradených do práce. Osvetové prednášky, na ktorých sa zúčastnilo celkom 296 odsúdených osôb, predniesli pplk. Ing. Juraj Kopúnek a mjr. Ing. Michal Schmidt – vedúci odborní referenti špecialisti III. orgánu dozoru Zboru väzenskej a justičnej stráže nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci a pre ochranu pred požiarmi v ÚVV a ÚVTOS Bratislava vrátane otvoreného oddelenia v Bratislave, ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová vrátane otvoreného oddelenia v Kováčovej, ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica a ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Na začiatku bola odsúdeným predstavená celá kampaň a bol zdôraznený význam vzdelávania pracovníkov a odsúdených v oblasti dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prednáškach sa apelovalo na dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a  správne používanie pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov. Prednášky boli obohatené edukačnými prezentáciami a video ukážkami z porušovania predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci spätnej väzby a diskusie odsúdení reagovali na podnety a mali možnosť položiť otázky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ktoré prítomní lektori reagovali. Poďakovanie patrí Národnému kontaktnému miestu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zriadenom pri Národnom inšpektoráte práce v Košiciach za bezplatne poskytnuté edukačné materiály z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a animované filmy z edície „Napo – Bezpečnosť s úsmevom“, ktoré boli rozdané účastníkom prednášok.  


Fotogaléria