Pracovníčky sociálnej kurately v sučianskom ústave

Dňa 12. októbra 2017 sme v ÚVTOS pre mladistvých Sučany privítali pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine. Pozvanie prijala vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mgr. Marta Veselovská a sociálna kurátorka pre plnoleté fyzické osoby Mgr. Janka Pálenčárová.

Cieľom ich návštevy bola osveta a zvýšenie povedomia odsúdených o možnostiach využitia služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Odsúdení sa oboznámili s náplňou práce pracovníkov sociálnej kurately, s podmienkami poskytovania resocializačného príspevku a pomoci v hmotnej núdzi, s postupom ako sa evidovať ako uchádzač o zamestnanie. Na záver sa odsúdení aktívne zapojili do besied k danej téme.

Aktivita bola určená pre odsúdených, ktorí majú v blízkej dobe koniec trestu odňatia slobody a pre odsúdených zaradených vo výstupnom oddiele. Zúčastnených bolo 6 odsúdených mladistvých, 25 odsúdených v minimálnom stupni stráženia a 15 odsúdených žien.

Touto cestou sa chceme pracovníčkam sociálnej kurately poďakovať za ich ochotu a ústretovosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Fotogaléria