Vzdelávanie odsúdených v podmienkach výkonu trestu v Sabinove

Rok 2017 je pre Oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove rokom výročí. V apríli sme si pripomenuli 10. výročie vzniku oddelenia. S ďalším malým výročím sa môžeme pochváliť aj v oblasti vzdelávania osôb vo výkone trestu. V tomto roku sa pre odsúdených už piatykrát otvoria „imaginárne“ brány Základnej školy 17. novembra v Sabinove a štvrtýkrát Spojenej školy v Sabinove. V takomto duchu sa nieslo neformálne pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 3. októbra 2017 v pracovni pplk. Mgr. Norberta Kundráka, riaditeľa ÚVV a ÚVTOS Prešov, ktorý sa pri príležitosti výročia vzdelávania v OVT Sabinov osobne poďakoval Mgr. Alene Mladej, riaditeľke ZŠ 17. novembra v Sabinove, Mgr. Márii Futejovej, riaditeľke Spojenej školy v Sabinove a Ľubomírovi Ondrejkovičovi, hlavnému majstrovi odborného výcviku tejto školy.

Vzdelávanie osôb vo výkone trestu odňatia slobody je v Oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove ústavu Prešov realizované od roku 2013, keď sme oslovili pani Mgr. Alenu Mladú, riaditeľku ZŠ 17. novembra v Sabinove a oboznámili sme ju s projektom vzdelávania osôb vo výkone trestu. Pani riaditeľku, ako aj Ing. Petra Molčana, primátora mesta Sabinov a zároveň zriaďovateľa základnej školy, tento projekt oslovil a v rámci vzdelávania osôb vo výkone trestu bol ponúknutý vzdelávací program Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania ISCED2. Uvedený kurz umožňuje doplniť si II. stupeň základného vzdelania. Počiatočné obavy učiteľov sa po prvých vyučovacích hodinách rozplynuli a celý školský rok sa potom niesol v priateľskom duchu.

Nakoľko odsúdení, ktorí ako prví úspešne absolvovali kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania, a takto si doplnili II. stupeň základného vzdelania, prejavili záujem o ďalšie štúdium, vznikla potreba zabezpečiť aj stredné odborné vzdelanie. Oslovili sme preto vedenie Spojenej školy v Sabinove, Ing. Antona Birčáka, riaditeľa školy a hlavného majstra pre odborný výcvik Ľubomíra Ondrejkoviča.

Stredoškolské (sekundárne) odborné vzdelanie je realizované v spolupráci so Spojenou školou v Sabinove od školského roku 2014/2015. Spojená škola ponúkla vzdelávanie v dvoch trojročných učebných odboroch: stolár 3355 H a kuchár 6445 H. Avšak z dôvodu veľkej migrácie odsúdených ukončil štúdium záverečnou skúškou len jeden odsúdený. Spojená škola v Sabinove sa prispôsobila podmienkam vzdelávania v oddelení a teraz už pod vedením riaditeľky Mgr. Márie Futejovej, v školskom roku 2015/2016 ponúkla zaujímavejší, taktiež trojročný učebný odbor autoopravár 2487 H-01-02 a v školskom roku 2016/2017 otvorila dvojročný učebný odbor obrábač kovov 2477 F so zváračským kurzom, do ktorého boli zaradení pätnásti odsúdení a prvý ročník úspešne ukončili štrnásti odsúdení.

Vzdelávanie je realizované v priestoroch elokovaných tried v oddelení a odborná prax v certifikovaných dielňach na pôde Spojenej školy Sabinov.


Fotogaléria