Návšteva ÚPSVaR Dubnica nad Váhom

V rámci prehĺbenia individualizácie výkonu trestu a prípravy na plynulý prechod do občianskeho života bolo na 18. septembra 2017 odsúdenému umiestnenému vo výstupnom oddiele riaditeľom ústavu udelené voľno na opustenie ústavu v sprievode príslušníka. Vďaka dlhodobej dobrej spolupráci a predchádzajúcej dohode navštívil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dubnica nad Váhom. V rámci neho pracovníčka úradu odsúdenému zrozumiteľnou formou vysvetlila, aké podmienky musí splniť k zaradeniu do evidencie uchádzačov o zamestnanie po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a dala mu pomerne rozsiahle poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vysvetlila mu tiež, že môže požiadať o dávku v hmotnej núdzi, ako aj o resocializačný príspevok. Odsúdený dostal od pracovníčky konkrétne tlačivá, s ktorými sa v budúcnosti môže stretnúť na ÚPSVaR.

Hlavným cieľom tejto návštevy bolo praktické a zrozumiteľné priblíženie jednej z problematík, ktoré bezprostredne čakajú na väčšinu odsúdených po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a ktorej znalosť im môže pomôcť zvládnuť plynulý prechod do občianskeho života.

Na záver patrí poďakovanie kompetentným pracovníčkam z ÚPSVaR Dubnica nad Váhom, ktoré venovali svoj čas odsúdenému. Podľa individuálnych potrieb ďalších odsúdených umiestnených vo výstupnom oddiele je v budúcnosti predpoklad realizácie aj ďalších návštev uvedeného úradu.


Fotogaléria