Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach zboru

Dňa 20. júla 2017 na šiestom zasadnutí schválila hodnotiaca komisia na posúdenie reformných zámerov predložený reformný zámer Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže. Hlavným cieľom reformného zámeru s názvom Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže je zavedenie systému riadenia kvality do oblasti štátnej správy väzenstva s dôrazom na optimalizáciu procesov v zbore. Pri aplikácii reformy budú využité dva operačné programy Európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to Operačný program Efektívna verejná správa a Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Celkové odhadované a plánované náklady na reformu sú 34 010 000 eur, pričom pôjde o doteraz jednu z najrozsiahlejších investícií zboru s využitím Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Reforma svojím obsahom a cieľmi napĺňa rámce strategických dokumentov, predovšetkým Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 vo sfére trestnej politiky a väzenstva, čím prispieva k dosiahnutiu podmienok a záväzkov za prioritné oblasti spoľahlivosti prevádzky a bezpečnosti ústavov, ich rekonštrukcie a modernizácie. V súlade s aktualizovanou Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 podporuje koncepčné zámery v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ľudských zdrojov, vzdelávania, legislatívy a informačno-komunikačných technológií. V súlade s odporúčaniami Výboru CPT (Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu) vytvára podmienky v oblasti monitorovania miest, kde môžu byť zadržiavané osoby, ktorým bola obmedzená osobná sloboda a predpoklady integrácie čo najširšieho počtu odsúdených do všeobecnej väzenskej populácie.

Reforma má za cieľ optimalizovať, inovovať a zelektronizovať životný cyklus klienta, ako aj inovovať, elektronizovať, modifikovať a zjednotiť postupy zboru za pomoci procesných, manažérskych, informačno-komunikačných nástrojov a periférnych zariadení tak, aby rozhodovanie a riadenie v zbore prebiehalo na základe evidencie zozbieraných údajov/dát. Eliminuje sa viacnásobné zadávanie tých istých údajov do informačného systému, zvýši sa prevencia vzniku nežiaducich situácií, nakoľko väčšina procesov prejde komplexnou procesnou optimalizáciou a elektronizáciou. Zároveň sa zbor stane pružnejším a objektívnejším v operatívnom riadení a rozhodovaní. Zbor má ambíciu sa v najväčšej možnej miere integrovať na moduly MS SR a súdy SR, čím sa prispeje aj k elektronizácii súdnej časti životnej situácie občana.

Výsledkom reformy bude transformácia na modernú, efektívnu a informačne integrovanú organizáciu s účinným systémom reflektujúcim najnovšie trendy v oblasti správy väzenstva, ktorá je zodpovedná za realizáciu väzenskej politiky v Slovenskej republike. Zavedenie systému riadenia kvality procesov v zbore je plánované plošne v rámci všetkých 18 subjektov zboru a Generálneho riaditeľstva zboru.


Fotogaléria