Zameranie a ciele katalógu

Katalóg poskytuje potencionálnym záujemcom o prácu odsúdených základnú orientáciu v tejto problematike. Zámerom je na základe prvotných, väčšinou tabuizovaných alebo bežne nedostupných informácií uľahčiť rozhodovanie o budúcej spolupráci so zborom a predísť prípadným možným konfliktom. Katalóg sa v nevyhnutnej miere odvoláva na platné osobitné predpisy. Predkladané špecifické informácie predstavujú typické možnosti, ponúkané zborom na zvýšenie úrovne zamestnávania osôb vo výkone trestu odňatia slobody. Katalóg vymedzuje spôsoby zamestnávania, jeho lokalizáciu, základné druhy zmluvných vzťahov a zmluvných podmienok, možnosti zmluvných partnerov využívať pre svoje výroby priestory a technológie vo vnútri ústavov zboru za podmienky využitia pracovnej sily z radov odsúdených. Vysvetľuje, z akých položiek sa tvorí cena za vykonanie prác a poskytnutie služieb odsúdenými, objasňuje podmienky odborného vedenia prác na pracoviskách, podmienky zodpovednosti za oblasť bezpečnosti pri práci, dopravu na pracovisko a ďalšie špecifiká výkonu prác spojených so zamestnávaním odsúdených. Dokumentácia v registri subjektov prezentuje vybrané priestorové a technologické možnosti na spoluprácu záujemcov o využitie pracovnej sily z radov odsúdených. Predložený ponukový katalóg priestorových a výrobných možností účelnou formou dopĺňa prezentačný katalóg výrobkov stredísk vedľajšieho hospodárstva.

Fotogaléria výrobkov, pracovísk a výrobných priestorov stredísk vedľajšieho hospodárstva

Prehľad voľných a využiteľných priestorov vhodných na zamestnávanie odsúdených a výrobu nájdete v popisoch ústavov v registri subjektov.