Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 111002670
Prináleží k obj.1323
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 515,90 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
Právna forma spol. s r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OS Nitra, vložka číslo 2936/N
IČO 31409890
DIČ/DRČ 2020408984
Číslo účtu 2621291372/1100
Doplň. informácia

Zoznam príloh