Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 01109807
Prináleží k obj.č.138
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 610,98 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 25.3.2011
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Cimbaľák
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Duklianska 17 A, 08501 Bardejov
Právna forma s.r.o
Súd registrácie/Registrový orgán OR OS Prešov,oddiel Sro, vložka číslo 12835/P
IČO 36473219
DIČ/DRČ 2020028296
Číslo účtu 1484292453/0200
Doplň. informácia

Zoznam príloh