Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 519/2017
Prináleží k Zmluve č. ÚVV-165/97-232/2006
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 612,74 €
Dátum doručenia faktúry 12.6.2017
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma AS
Súd registrácie/Registrový orgán OR OS BB, odd. Sa, vl. č. 840/S
IČO 36644030
DIČ/DRČ 2022102236
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.