Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 140015
Prináleží k Zmluve č. 16-8 p/32-2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 848,25 €
Dátum doručenia faktúry 11.1.2016
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ÚVTOS Želiezovce
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Veľký Dvor č. 12,937 01 Želiezovce
Právna forma Rozpočtová organizácia
Súd registrácie/Registrový orgán Zriaďovacia listina MS SR
IČO 00738298
DIČ/DRČ 2021025259
Číslo účtu 7000163119/8180
Doplň. informácia hodnota plnenia s DPH

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.